Система за определяне на резултатите в конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел ПОКЗДРЗОКНЗОК към дирекция КМДПП