Система за определяне на резултатите за конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел ПОКЗДРЗОКНЗОК, дир. КМДПП