Списък допуснати недопуснати кандидати в конкурс за “главен юрисконсулт” в отдел ПОК, дирекция КМДПП