Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за „Главен експерт“