Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати началник на отдел ПОК в дирекция КМДПП