Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел ПОКЗДРЗОКНЗОК към дирекция КМДПП