Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел ПОКЗДРЗОКНЗОК, дирекция КМДПП