Становище на ИАМН във връзка с констатирани системни пропуски/отклонения при информиране на пациентите