Съобщения във връзка с конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел КЛЗБМП към дирекция КМДОК