Съобщения във връзка с конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел ФИО към дирекция АПФДИО