Съобщения във връзка с конкурс за “инспектор” в отдел РМА на дирекция КМДОК