Формуляр за окончателни резултати от конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел ФИО към дирекция АПФДИО