logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
 • English
Информация за позицията
Брой свободни позиции: 3
Дата на публикуване: 11.07.2019
Валидна до: 22.07.2019
Ниво на позицията: Главен експерт
Необходим опит: 3 години
Заплащане
Буртна заплата: 620лв. / 1950лв.
Споделете тази обява


 Сканирано обявление
На основание чл. 81а от Закона за държавния служител

О Б Я В Я В А:

 Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Риск мениджмънт и анализ“ (РМА) към дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ (КМДОК) в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, длъжностно ниво: експертно ниво 3, гр. София, при следните условия:
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Степен на завършено образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен - бакалавър;
 • Предпочитана професионална област - социални, стопански и правни науки; здравеопазване и спорт;
 • Предпочитано професионално направление - медицина, фармация, стоматология, здравен мениджмънт, икономика
 • Минимален професионален опит: минимум 3 години в дейностите свързани с длъжността или придобит ранг IV младши.
 1. Специфични изисквания:
Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване (чл. 15 от ЗДСл), следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава. Допълнителни умения и квалификация: компютърна грамотност; MS Office (Word, Excell, Access, Power Point и др.).
 1. Основна цел на длъжността: Изготвя методология на контрола и осигурява контролната дейност и анализи. Прилага система за оценка на качеството на предоставената медицинска помощ от лечебните заведения и рейтинг на лечебните заведения.
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят:
 • Заявление до Изпълнителния директор на ИАМН за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл.81а от ЗДСл (свободен текст);
 • Автобиография;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 • Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) и/ или придобит ранг като държавен служител;
 • Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл;
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата за физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. ИАМН в качеството си на администратор, гарантира пълна защита.
 1. Основната месечна заплата ще бъде определена в размер 620 - 1950 лева. При назначаването на кандидата, се определя месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 1. Начин за подаване на документите: Документите за обявената длъжност се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция “Медицински надзор“ - гр. София, ул. “Св. Георги Софийски” № 3, вътрешен двор на Военномедицинска академия, деловодство, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 часа.
 1. Основни задължения на длъжността:
 • Изработва спецификации, справки, таблици и инструменти за осъществяване на контрол на лечебните заведения.
 • Регистрира в информационната система на Агенцията резултати от проверки и поддържа база данни за всяко лечебно заведение по повод и във връзка с осъществената контролна дейност.
 • Извършва оценка на ефективността и резултатите на контролната дейност, извършва анализи и предлага на изпълнителния директор мерки за подобряване на контролната дейност.
 • Разработва система за периодична оценка на ефективността на медицинския контрол по отношение на идентифицираните проблеми и резултатите от контролната дейност;
 • Участва в разработването на система за оценка на качеството на предоставената медицинска помощ от лечебните заведения и рейтинг на лечебните заведения.
 • Участва в събирането и анализирането на информация за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението, потребностите от кадрови ресурси в областта на здравеопазването и други въпроси, свързани с него.
 • Дава становище по проекти на правила за добра медицинска практика, правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, правила за добра фармацевтична практика и правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област.
 • Участва в изготвянето и/или дава становища по проекти на медицински стандарти и на други нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване.
 • Участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския контрол и в изпълнението на проекти по оперативни програми на Европейския съюз и други финансови донори.
 • Организира изготвянето на ежегодния отчет за дейността на Агенцията.
 • Работи с автоматизирана деловодна система „Eventis“, като спазва сроковете за изпълнението на възложените му задачи, свързани с длъжността, възложени от прекия и контролиращия ръководител.
 1. Срок за подаване на документите: Документите се подават в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.
 1. За резултатите от проведената процедура кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща посочена в документите на кандидата.
 2. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.
Увеличи текста
Висок контраст