logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
 • English
Информация за позицията
Дата на публикуване: 05.09.2019
Валидна до: 01.10.2019
Необходим опит: 3
Споделете тази обява


 Сканирано обявление
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
 • длъжност, звено, административна структура: „главен инспектор” в отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ“ към дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”
 • изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
 • години професионален опит: минимум 3 години в област свързана с функциите, определени в длъжностната характеристика.
и/ или
 • минимален ранг IV младши
 • предпочитана професионална област от професионално направление: медицина.
 • размер на заплата за длъжността: от 620 лв. до 1950 лв.
 • брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 щатна бройка
Начин за провеждане на конкурса:
 1. Тест;
 2. Интервю.
Документи за кандидатстване:
 • заявление по образец (Приложение № 2 към чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
 • декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобита образователно квалификационна степен;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.
  Документи, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.   Място и срок за подаване на документи
 • област, община, населено място: София-град, Столична, гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, вътрешен двор на ВМА, деловодство, в срок от 10 дни от публикуването на обявата за конкурса.
 • По въпроси относно отворената позиция: тел. 02 8 050 489
Icon

Протокол №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати

Увеличи текста
Висок контраст