logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
 • English
Информация за позицията
Брой свободни позиции: 3
Дата на публикуване: 12.07.2019
Валидна до: 23.07.2019
Ниво на позицията: Главен експерт
Необходим опит: 3
Заплащане
Буртна заплата: 620лв. / 1950лв.
Споделете тази обява


 Сканирано обявление
На основание чл. 81а от Закона за държавния служител

О Б Я В Я В А:

Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл) за преминаване на държавна служба в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за заемане на длъжността „главен инспектор“ в отдел „Регистрация на лечебни заведения и регистър“ (РЛЗР) към дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“ (АРРИРЛД) в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, длъжностно ниво: експертно ниво 3, гр. София, при следните условия:
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Степен на завършено образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен -  бакалавър;
 • Предпочитана професионална област - социални, стопански и правни науки; здравеопазване и спорт;
 • Предпочитано професионално направление - право, икономика, медицина;
 • Минимален професионален опит: минимум 3 години в дейностите свързани с длъжността или придобит ранг IV младши.
 1. Специфични изисквания: Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване (чл. 15 от ЗДСл), следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава. Допълнителни умения и квалификация: компютърна грамотност; MS Office (Word, Excell, Access, Power Point и др.).
 1. Основна цел на длъжността: Организация на дейността по регистрация, отказ от регистриране, промяната и заличаването на регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите и администриране регистъра на лечебните заведения.
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят:
 • Заявление до Изпълнителния директор на ИАМН за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл.81а от ЗДСл (свободен текст);
 • Автобиография;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 • Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) и/ или придобит ранг като държавен служител;
 • Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл;
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата за физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. ИАМН в качеството си на администратор, гарантира пълна защита.
 1. Основната месечна заплата ще бъде определена в размер 620 - 1950 лева. При назначаването на кандидата, се определя месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 1. Начин за подаване на документите: Документите за обявената длъжност се подават лично от кандидата или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция “Медицински надзор“ - гр. София, ул. “Св. Георги Софийски” № 3, вътрешен двор на Военномедицинска академия, деловодство, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 часа.
 1. Основни задължения на длъжността:
 • Извършва преглед на документите при осъществяване на процедурите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, както и извършването на лечебна дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения.
 • Изготвя мотивирани предложения до Министъра на здравеопазването за издаване, за отказ за издаване, за промяна и отнемане на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания.
 • Участва в извършването на проверки по чл. 40, ал. 12 от Закона за лечебните заведения за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ.
 • Участва в извършването на проверки по чл. 47, ал. 10 от Закона за лечебните заведения относно спазването на изискванията на Закона за лечебни заведения, наредбата по чл. 46, ал. 3 и на утвърдените медицински стандарти в лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализни центрове и тъканни банки.
 1. Срок за подаване на документите: Документите се подават в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на публикуване на обявата в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.
 1. За резултатите от проведената процедура кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща посочена в документите на кандидата.
 2. За заемането на обявената длъжност ще се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.
Увеличи текста
Висок контраст