Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Уведомление относно обработването на личните данни на регистриращите се във формата за участие в спортно събитие Национални спортни игри за трансплантирани „Да! За живот!“ – 18 -19 май 2024 г., Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, организирано от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Считано от 25 май 2018 година се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с  обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните”, ОРЗД), с който се променя в значителна степен съществуващият правен режим на защита на данните.

В качеството си на администратор на лични данни организаторът обработва лични данни в

съответствие ОРЗД и актовете по прилагането му, както и с действащото национално законодателство и вътрешните правила, процедури, политики и оценки на въздействието върху защитата на данните.

Настоящото уведомление е разработено от организатора специално за регистриращите се за участие в спортното събитие, организирано от организатора, в съответствие с член 13 от ОРЗД и съдържа информация относно:

 • администраторът, отговорен за обработването на личните данни;
 • категориите обработвани лични данни;
 • условията, при които се обработват личните данни;
 • целите и правните основания за обработването;
 • сроковете за съхранение и прилаганите мерки за сигурност на данните;
 • правата на участниците като субекти на данни по смисъла на ОРЗД,
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорност за обработването на вашите лични данни носи:

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ с ЕИК 177350904 със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ №3,

представлявано от Иванка Динева, наричано по-долу за краткост организатора.

В случай, че желаете да получите повече информация или копие от архива с обработваните от

организатора ваши лични данни или да упражните правата си съгласно ОРЗД, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се свържете с нас на e-mail: delovodstvo@iamn.bg

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ  ЛИЧНИ ДАННИ?

организаторът обработва лични данни на регистриращите се във формата за участие с оглед тяхното идентифициране (по-долу наричани заедно „субектите на данни“), подбор на подходящи спортни дисциплини за събитието, поддържането на контакт с тях, извършване на взаимодействие от страна на субектите на данни с корпоративните профили на организатора в различните социални мрежи, изпращане на маркетингови съобщения, бюлетини и др., както и за изпълнение на предвидените от закона задължения за организатора, в качеството му на администратор на тези лични данни.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

организаторът обработва следните категории лични данни за вас: имена, пол, година на раждане, имейл и телефон за контакт,  данни за здравословното състояние, фото и видеозаснемане при провеждане на спортните игри,  както и информация, доказваща факта на абонирането Ви (лог файлове – IP адрес; време, в което е направено изявлението за участие); информация, технологично необходима за функционирането на формата за участие (дата и час на достъпване; IP адрес, от който се осъществява връзката; сървърни и системни логове; логове за извършване на правни изявления); всяка друга информация, представляваща лични данни, събрана или създадена във връзка с обработването.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

В съответствие с ОРЗД организаторът обработва лични данни само при валидно правно основание.

организаторът обработва вашите данни на следните правни основания:

 • Обработването на данни е необходимо за осъществяване на спортното събитие;
 • Обработването на данни е необходимо и за защита на правата и интереси на организатора, като страна в кореспонденцията, например при правен спор.
 • Съгласието на физическото лице.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп до вашите данни прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително предвиждане на задължение за конфиденциалност от всички служители и контрагенти на организатора, прилагане на технически мерки за защита на компютрите и системите, чрез които се обработват лични данни, както и провеждането на обучения по защита на данните сред служителите. При съмнение за нарушение Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

организаторът съхранява личните данни, свързани с попълването на формата за участие в спортното събитие за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право и спецификите на конкретната кореспонденция. Освен когато съхранението на данните не е необходимо за изпълнението на задължения, предвидени от приложимото към дейността й законодателство, данните за лицата се съхраняват за срок от 1 (една) година, считано от прекратяване на съответното взаимодействие.

КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • право на информация относно начините и сроковете за обработването на вашите данни и видовете обработвани данни, включително копие от данните, които съхраняваме;
 • право на възражение срещу дейностите, извършвани въз основа на легитимния интерес на дружеството; при уважаване на възражението дейностите се преустановяват;
 • право на коригиране на неточни данни за вас, отразени в документите, съхранявани от организатора;
 • право на преносимост на данните;
 • право да поискате „да бъдете забравен“ когато срокът за съхранение е изтекъл и обработването повече не е необходимо или поначало е незаконно;
 • независимо от упражняването на горните права, имате право да подадете жалба до надзорния орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Вашите данни можем да предоставим на трети лица както следва:

 • На компетентни държавни органи при проверка или когато това се изисква от приложимото законодателство;
 • при промени в екипа, сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите партньор/и и консултант/и, за което ще бъдете уведомени.

При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • по факс – 029153525;
 • на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/