Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ сезира Софийска градска прокуратура и Комисия за защита на личните данни за използването от трето лице на лични данни на български граждани от тъканна банка „КРИОСЕЙВ“, Швейцария

Във връзка с постъпили запитвания в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), съдържащи информация за придобити по неустановен начин от трето лице на лични данни на български граждани, клиенти на Тъканна банка „Криосейв“, Швейцария, ИАМН изпрати същите по компетентност до Софийска градска прокуратура и Комисия за защита на личните данни.

Извънредната проверка на „Тъканна банка Крио Център България“ ЕАД установи:

  1. По отношение на качеството и безопасността на вземането, експертизата, опаковането, временното съхранение и транспорта/предоставянето на единица умбиликална кръв и фрагмент/тъкан от пъпна връв с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация до лабораториите за дълготрайно криогенно съхранение в Cryo-Save Labs, Ниел (Белгия), а впоследствие до Cryo-Save S.A., Женева, Швейцария, не са констатирани нарушения при съблюдаване на добрата тъканно-клетъчна практика и съотносими разпоредби/стандарти.
  2. Пробовземанията са регистрирани съгласно подзаконовите разпоредби на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК) в служебните регистри на ИАМН. Преместването на криопрезервираните проби от Белгия и Швейцария до полската банка PBKM e станало под супервизията на швейцарските и полските компетентни власти, съблюдавайки съотносимите изисквания на европейските директиви за качество и безопасност на тъкани и клетки, приложими при тези процеси. И трите банки са надлежно лицензирани/акредитирани от локалните компетентни власти в обхвата на приложното поле на тези директиви, валидни за ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария.
  3. Констатирани са административни нарушения по отношение на ЗТОТК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. За тези действия на „Тъканна банка Крио Център България“ ЕАД, ИАМН ще образува административнонаказателно производство в законоустановеният срок и ще наложи принудителна административна мярка – спиране извършването на дейност за срок до 6 месеца.

Напомняме, че компетентността на ИА „Медицински надзор“ се простира единствено на територията на Република България.