Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на ИАМН във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) препоръчва на гражданите и юридическите лица да използват електронното деловодство за подаване на документи и сигнали. Препоръката е превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19. Тя е съобразена с решенията на Министерския съвет на Република България за ограничаване на разпространението на заразата, одобрени по препоръка на националния оперативен щаб, предвид установените случаи за коронавирус у нас.

  • С ИАМН можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
  • Гражданите и юридическите лица могат да подават своите сигнали, на адрес:  https://iamn.bg/сигнали-и-жалби
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: delovodstvo@iamn.bg
  • Служителите на ИА „Медицински надзор“ остават на разположение на посочените в интернет страницата ни телефони.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

 

Адрес: София, 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3 (в двора на ВМА

За въпроси, свързани с трансплантацията и асистираната репродукция:За въпроси, свързани с регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите:

За медии:

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Адрес на регистрация: Гр. София, п.к. 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ №3
ЕИК: 177350904


Уважаеми потребители,
От 1 април 2019 г. със създаването на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е открита нова сметка за получаване на приходи по РАЗДЕЛ I от „Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки“, както следва:

IBAN:             BG61 BNBG9661 3100130101
BIC code:       BNBGBGSD
Банка:           БЪЛГАРСКА  НАРОДНА  БАНКА

По сметката на Агенцията следва да се превеждат таксите само по РАЗДЕЛ I от Тарифата (приета с ПМС 88/2019 г.).

Платежният документ за извършване на превод към сметката на Агенцията е „ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета“.

* Съгласно чл.6, ал.7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.“, Агенцията не издава фактури при заплащане на такси за извършване на услуги.
В тази връзка заплащането на таксите за услуги, извършвани от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон и документалната обосновка за стопанската операция е документа за платена такса.